Podaci o Plodinama

Tvrtka:
PLODINE dioničko društvo za trgovinu i usluge
PLODINE d. d.

Sjedište:
Ružićeva 29
51000 Rijeka

Sud kod kojega je Društvo upisano u sudski registar:
Trgovački sud u Rijeci

Broj pod kojim je Društvo upisano u sudski registar:
040021232

Tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi Društva i brojevi računa:

Erste & Steiermärkische bank d.d. , Jadranski trg 3/A, Rijeka                    IBAN HR5524020061100045580
Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6,Zagreb                                              IBAN HR1125000091101036289
Kentbank d.d, Gundulićeva 1, Zagreb                                                             IBAN HR2641240031170701118
Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb                            IBAN HR5223400091100110437
Podravska banka d.d., Opatička 3, Koprivnica                                               IBAN HR7223860021110032830
Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, Zagreb                                    IBAN HR1124840081100813284
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb           IBAN HR9423600001101980176
Karlovačka banka d.d., I.G. Kovačića 1,Karlovac                                             IBAN HR1424000081110335622
Sberbank d.d., Varšavska 9, Zagreb                                                                    IBAN HR9825030071100071566
Istarska Kreditna Banka Umag d.d., Ernesta Miloša 1, Umag                       IBAN HR0223800061160003437
Otp banka d.d., Domovinskog rata 3, Zadar                                                    IBAN HR5624070001100366657
Splitska banka d.d., Ulica Domovinskog rata 61, Split                                    IBAN HR6723300031100425958
Kreditna banka Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, Zagreb                             IBAN HR0824810001124001528
BKS BANK AG.,Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, Rijeka          IBAN HR2924880011100118335
Hrvatska poštanska banka d.d. Jurišićeva 4, Zagreb                                       IBAN HR3123900011100913520

Uprava:
Mile Ćurković, predsjednik uprave
Đozi Heberling, član uprave
Mirjana Palada Kmetović, član uprave

Predsjednik nadzornog odbora:
Luka Ćurković

Temeljni kapital:
318.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Ukupan broj izdanih dionica:
318.000 dionica, svaka nominalnog iznosa 1.000,00 kn