O nama

fold image

Plodine su jedan od najvećih lanaca supermarketa u regiji. Danas broje preko 130 supermarketa diljem Hrvatske, a visoka razina zadovoljstva naših kupaca je uvijek na prvom mjestu!

Tvrtka Plodine d.d. osnovana je 1993. godine u Rijeci gdje je i otvoren prvi prodajni centar, specifičan zbog širokog asortimana proizvoda, davanja prednosti hrvatskim proizvodima i izuzetno povoljnim cijenama.

Razvoj Plodina se nastavlja otvorenjem novih poslovnica, prvobitnim širenjem na lokalnoj razini, a zatim 2000. godine, otvorenjem unificiranih supermarketa suvremenog izgleda u skladu sa europskim standardima, koji osim bogate ali povoljne asortimanske ponude daju i osjećaj ugodne kupovine.

Kvalitetu i kvantitetu ponude u našim supermarketima nastojimo prilagoditi interesima i potrebama kupaca s naglaskom na svježem mesu, svježem voću i povrću te proizvodima hrvatskih proizvođača. Uvođenjem proizvoda robne marke Plodine potvrdili smo uspješno poslovanje i suradnju s domaćim proizvođačima.

Svoju vrhunsku uslugu nastojimo zadržati kontinuiranim ulaganjem u kvalitetu usluge, zatim otvaranjem novih prodajnih centara, konstantnoj edukaciji naših zaposlenika te unapređenju prodaje prema najvišim tržišnim zahtjevima.

Kvaliteta proizvoda

Znamo da je ipak najbolja reklama kvaliteta. I zato ništa ne prepuštamo slučaju. Cijeli tim Plodina svakodnevno nastoji osigurati proizvode najbolje kvalitete koji će se na našim policama prezentirati kroz urednost proizvoda i ljubaznost našeg osoblja.

Naše dobavljače biramo pomno, te zahtijevamo visoku razinu kvalitete proizvoda – od kontroliranog porijekla do konačnog transporta u naše objekte.

Kada su naše robne marke u pitanju, ponosni smo na visoke standarde koje smo postavili. Naši su proizvođači poznati, a prehrambeni proizvodi redovito prolaze kroz sve kontrole kvalitete i provjere kako bi zadržali visoki stupanj prehrambene sigurnosti. I da, niža cijena ne znači i nižu kvalitetu. Naše su robne marke pravi dokaz da odlična kvaliteta ne mora biti skupa, a da je zadovoljan potrošač najbolje mjerilo uspješnosti naših robnih brandova.

Podaci o Plodinama

Tvrtka:

PLODINE dioničko društvo za trgovinu i usluge

PLODINE d. d.

Sjedište:

Radnička 30

51000 Rijeka

Sud kod kojega je Društvo upisano u sudski registar:

Trgovački sud u Rijeci

Broj pod kojim je Društvo upisano u sudski registar:

040021232

Tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi Društva i brojevi računa:

 • Erste & Steiermärkische bank d.d., Jadranski trg 3/A, Rijeka
  IBAN: HR5524020061100045580
 • Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb
  IBAN: HR5223400091100110437
 • Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, Zagreb
  IBAN: HR1124840081100813284
 • Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
  IBAN: HR9423600001101980176
 • Otp banka d.d., Domovinskog rata 3, Zadar
  IBAN: HR5624070001100366657
 • BKS BANK AG., Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, Rijeka
  IBAN: HR2924880011100118335

Uprava:

Mile Ćurković, predsjednik uprave

Luka Ćurković, član uprave

Đozi Heberling, član uprave

Mirjana Palada Kmetović, član uprave

Predsjednik nadzornog odbora:

Filip Ćurković

Temeljni kapital:

42.294.000,00 € uplaćen u cijelosti

Ukupan broj izdanih dionica:

318.000 dionica, svaka nominalnog iznosa 133,00 €

About us

fold image

Plodine is one of the largest supermarket chains in the region. Today, there are over 130 supermarkets throughout Croatia, and the high level of satisfaction of our customers is always in the first place!

Plodine d.d. was founded in 1993 in Rijeka, where the first sales center was opened, specific for its wide range of products, giving preference to Croatian products and extremely affordable prices.

The development of Plodine continues with the opening of new branches, the initial expansion at the local level, and then in 2000, the opening of unified supermarkets of modern appearance in accordance with European standards, which in addition to a rich but affordable range offer a sense of shopping.

We strive to adjust the quality and quantity of the offer in our supermarkets to the interests and needs of customers with an emphasis on fresh meat, fresh fruits and vegetables and products of Croatian producers. By introducing Plodine brand products, we confirmed our successful business and cooperation with domestic manufacturers.

We strive to maintain our top service by continuously investing in the quality of service, then by opening new sales centers, constant education of our employees and improving sales according to the highest market requirements.

Product quality

We know that quality advertising is the best. And that is why we do not leave anything to chance. The entire Plodina team strives every day to ensure the best quality products that will be presented on our shelves through the neatness of the products and the kindness of our staff.

We choose our suppliers carefully and demand a high level of product quality - from controlled origin to final transport to our facilities.

When it comes to our brands, we are proud of the high standards we have set. Our manufacturers are well known, and food products regularly undergo all quality controls and inspections to maintain a high degree of food safety. And yes, lower price does not mean lower quality. Our brands are real proof that excellent quality does not have to be expensive, and that a satisfied consumer is the best measure of the success of our brands.

Data on Plodine

Company:

PLODINE joint stock company for trade and services

PLODINE d. d.

Headquarter:

Radnička 30

51000 Rijeka

Court with which the Company is entered in the court register:

Commercial Court in Rijeka

Number under which the Company is entered in the court register:

040021232

Company and registered office of legal entities with which the Company's accounts and account numbers are kept:

 • Erste & Steiermärkische bank d.d., Jadranski trg 3/A, Rijeka
  IBAN: HR5524020061100045580
 • Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb
  IBAN: HR5223400091100110437
 • Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, Zagreb
  IBAN: HR1124840081100813284
 • Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
  IBAN: HR9423600001101980176
 • Otp banka d.d., Domovinskog rata 3, Zadar
  IBAN: HR5624070001100366657
 • BKS BANK AG., Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, Rijeka
  IBAN: HR2924880011100118335

Administration:

Mile Ćurković, President of the Management Board

Luka Ćurković, board member

Đozi Heberling, board member

Mirjana Palada Kmetović, Member of the Management Board

Chairman of the Supervisory Board:

Filip Ćurković

Share capital:

EUR 42.294.000,00 paid in full

Total number of issued shares:

318.000 shares, each with a nominal value of EUR 133,00