Obavijesti

Utorak, 21.6.2022.
Pravila nagradne igre „Kupi Mardešić srdele, uživaj uz more i gradele!“

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Kupi Mardešić srdele, uživaj uz more i gradele!“

(dalje u tekstu: Pravila)

Članak 1.

Prema ovim Pravilima, društvo Alert d.o.o., Zagreb, Berislavićeva ulica 20, MBS 080496468, OIB 69330146396 (dalje u tekstu: Priređivač), priređuje nagradnu igru naziva „Kupi Mardešić srdele, uživaj uz more i gradele!“ (dalje u tekstu: Nagradna igra).

Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Svrha Nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Mardešić d.o.o.

Članak 3.

Nagradna igra se održava u razdoblju od 21. lipnja 2022. do 22. srpnja 2022., kada će se u poslovnicama trgovačkog lanca Plodine uz kupnju pet Mardešić srdeli u konzervi moći sudjelovati u nagradnoj igri slanjem fotografije računa s osobnim podacima na mail nagradna@mardesic.hr.

Ova Pravila će također biti objavljena na web stranici www.plodine.hr.

Članak 4.

Fond nagrade u Nagradnoj igri  koja se održava u razdoblju od 21. lipnja 2022. do 22. srpnja 2022., ukupno iznosi 15.497,00 kn i uključuje:

Ljetovanje 7 dana za četiri osobe u Vili Teona 4* na Dugom otoku
3x tablet Samsung Galaxy Tab A8
10x poklon paketa Mardešić
Nagradu nije moguće zamijeniti za novac, odnosno nije moguće tražiti isplatu nagrade u gotovini.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda prije početka nagradne igre uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje tijekom trajanja Nagradne igre kupe pet Mardešić srdela u konzervi bilo kojeg okusa u bilo kojoj poslovnici Plodina, slikaju račun i pošalju ga s osobnim podacima na nagradna@mardesic.hr.

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji, ali isti broj računa dozvoljeno je koristiti samo jednom.

Sudionici su dužni čuvati izvornike računa do kraja nagradne igre.

Članak 6.

Svi ispravno dostavljeni računi s osobnim podacima u roku predviđenom ovim Pravilima na adresu nagradna@mardesic.hr ulaze u izvlačenje nagradne igre. Izvlačenje će se odvijati metodom slučajnog odabira uz prisustvo tročlane komisije.

Izvlačenje nagrade održat će se 26. srpnja 2022. u 10:00 sati ujutro u uredu agencije Alert d.o.o., Petra Berislavića 20 u Zagrebu, a u izvlačenju sudjeluju svi ispravno dostavljeni računi s osobnim podacima (ime, prezime, telefon i e-mail, iznos, broj računa, trgovina) zaprimljeni od 21. lipnja 2022. do 2. srpnja 2022.

Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija: Tea Šimac, Jelena Siništaj i Grigor Baždar – Alert d.o.o. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrade, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum odobrenja Nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su pravila Nagradne igre objavljena, ime i prezime i adresa članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresa dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od završetka Nagradne igre i izvlačenja nagrada.

Komisija će prilikom izvlačenja nagrada obavezno provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 5. ovih Pravila. Izvučeni dobitnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 5. ovih Pravila, neće se javno objavljivati kao dobitnik, podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 5. ovih Pravila.

Nagrade će biti izvučene slučajnim odabirom.

 

 Članak 7.

Dobitnik Nagradne igre  bit će objavljen na profilima društvenim mrežama tvrtke Mardešić d.o.o.. Dobitnik nagrade biti će obaviješten telefonom i pisanim putem o dobitku nagrade u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja. Sudionici u Nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa), sukladno članku 16. ovih Pravila.

Članak 8.

Tvrtka Mardešić d.o.o. osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 9.

Dobitnik u Nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka Priređivač će u roku od daljnjih 8 (osam) dana obavijestiti dobitnika koji nije preuzeo nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzme u roku od 15 (petnaest) dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnik koji nije preuzeo nagradu gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik mora predočiti izvornik(e) računa kojim(a) dokazuje 5 kupnji Mardešić srdela u konzervi bilo kojeg okusa u nekoj od poslovnica Plodina, a koji odgovara podacima s priloženih računa za sudjelovanje u Nagradnoj igri.

Članak 10.

Nagrade će se preuzimati u prostorijama Priređivača, na adresi Berislavićeva ulica 20, Zagreb. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo sudionika,  dok će nepodijeljene ili nepodignute nagrade biti prodane na javnom natječaju, sukladno odredbama Općeg poreznog zakona, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku od 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradne igre biti obaviješteni putem profila Arena Centra na društvenim mrežama i web stranice www.arenacentar.hr.

Članak 13.

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici tvrtke Mardešić d.o.o. sa svojom užom obitelji.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.